html site templates

งานบริการด้านรักษาความปลอดภัย Security Guard Services

บริษัท แฟร์เนส การ์ด แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยและมีลูกค้าชั้นนำในแถบภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง รวมถึง ภาคกลาง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมบริหารงานคุณภาพ
พนักงานรักษาความปลอดภัย จะผ่านการคัดเลือกและฝึกฝนมาในรูปแบบที่ลูกค้า
ต้องการ เพื่อให้เข้าใจบทบาทการให้บริการอย่างดีเยี่ยมและทันสมัย พร้อมให้บริการ
คุณทุกประเภทกิจการ “คุณขอมา เราจัดให้”

Mobirise
Mobirise

Our Services

๐ หมู่บ้าน (Villages)
๐ อาคารส านักงาน (Office Building)
๐ โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์ (Hotel / Apartment)
๐ โรงพยาบาล/โรงเรียน/ร้านอาหาร (Hospital/School/Restaurant)
๐ โครงการก่อสร้าง (Construction Projects)
๐ บริษัท / โรงงานอุตสาหกรรม Company / Factory
๐ ส่วนงานราชการ (Government)

นโยบายการปฏิบัติงานของเรา

1. บริษัทฯ จะสำรวจสถานที่ เพื่อจัดระบบพนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมกับผู้ว่าจ้าง ให้เกิดความ เหมาะสมในการใช้ พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ จัดทำระบบและระเบียบของยานพาหนะและการผ่านเข้าออกในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งระบบการติดต่อของบุคคลภายนอก
2. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย โดยร่วมกับ ทีมผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับนโยบายของลูกค้า)
3. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งฝ่ายปฏิบัติการ (ครูฝึก) มาฝึกเพิ่มเติม ณ สถานประกอบการของผู้ว่าจ้าง มี ทำ On the Job Training เพื่อเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงาน อาทิเช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ การทำความเคารพ การเขียนรายงาน ระบบเอกสารผ่านเข้าออก ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

Mobirise

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น

• รปภ.ทุกนายผ่านการตรวจประวัติอาชญากร
• รปภ.ทุกนายจะต้องผ่านการตรวจสารเสพติด
• รปภ.ทุกนายผ่านการตรวจร่างกายโดย
    สถานพยาบาลชั้น 1

การฝึกอบรม

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ(AED), การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR), การซักซ้อมอพยพหนีไฟ, ศิลปะการป้องกันตัว, ระเบียบการจัดแถว,การใช้อาวุธ, การใช้เครื่องมือสื่อสาร, การจราจร, การตรวจค้น เป็นต้น

Mobirise

เครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย

สิ่งที่บริษัทฯ จัดหาให ้แก่ผู้ว่าจ้าง

บริษัทฯ จะจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานในงาน รปภ. ตามมาตรฐานของบริษัทฯ สำหรับเครื่องมือ
หรือเทคโนโลยี ที่ช่วยยกระดับในงาน รปภ. จะขึ้นอยู่ข้อตกลงในแต่ละเงื่อนไขของสัญญาว่าจ้าง
โดยที่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหรือตัวแทนจะเข้าไปสารวจพื้นที่ร่วมกับลูกค้า ซึ่งจะพิจารณาตาม
ความเสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ รวมถึงงบประมาณของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

Mobirise
Mobirise

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

Mobirise

บริการพิเศษ/ฉุกเฉิน

บริษัทฯ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ สุดวิสัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและให้ความ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพราะเราตระหนัก และให้ความสาคัญกับลูกค้า เป็นอย่างยิ่ง “ ลูกค้าคือผู้มีพระคุณของเรา ”

Address

บริษัท รักษาความปลอดภัย แฟร์เนส การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
73/119 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

Contacts

Email: fairnessguard@gmail.com
Phone: 096-668-7495
                 (คุณสุพัสตรา)                    
ID Line: fairnessguard

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

065 556 000 2229